השקעות נדל"ן גלובליות הן דרך אופטימלית
לגיוון תיק ההשקעות, גידור סיכונים והעלאת
הפוטנציאל לתשואה עודפת, בעיקר בימים אלה.

פרופימקס מציעה למשקיעות ומשקיעים כשירים חמישה עשורים של הוספת ערך, כרבע מאה
של נסיון בהשקעות אלטרנטיביות גלובליות, שאין לאף גוף השקעה בישראל,
תוך הנבת תשואות מרשימות ביותר - ביושר, בהגינות ובשקיפות מלאה.

משקיע.ה כשיר.ה, הצטרפ.י אלינו - הבית שיבטיח לך פורטפוליו מגוון שינוהל במקצועיות ומחוייבות מלאה לאינטרסים שלך.

לכבוד

במברגר-רוזנהיים בע”מ / פרופימקס בע”מ

הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968)

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה, מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):

  1.  "נכסים נזילים" - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
  2. "נכסים פיננסיים" - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ“ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
  3. "תא משפחת" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.